ဘိန္းထိုးေနစဥ္ ။ ဖားကန့္ျမိဳ မွ လမ္းေဘးမွာ ဘိန္းျဖဴကို လြတ္လပ္စြာ သံုးစြဲးခြင့္ေပးထား သည္ ။ အစိုးရမွ အေရးယူခ်င္း မရွိပါ ။
0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND