ဂ်ဝါလာဟာေန႐ူး အထိမ္းအမွတ္ေန႔ ေဟာေျပာပို႔ခ်ခ်က္။ (၂ဝ၁၂)ခုွႏွစ္။
"ေန႐ူးကိုေတြ႔ရွိျခင္း"ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာပို႔ေနစဥ္ ။
 
(၂ဝ၁၂) ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ(၁၄) ရက္ေန႔။

ဓါတ္ပံု ၀န္ေပါင္  

0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND