အိႏိၵယ ႏုိင္ငံေရာက္ Wungpawngလူငယ္မ်ား ဦးစီးၿပီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ား ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ား ပူးေပါင္းကာ လက္႐ွိ Wunpawng ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကုိ ရပ္တန္႔ေပးရန္ ဆႏၵျပေနစဥ္


0 comments:

Post a Comment

 
WUNPAWNG PHOTOS Copyright © 2010 Templatemo | Converted into Blogger Template by WUNPAWNG FREE LAND